Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na :

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;
  • uruchamianiu pracowni rentgenowskich
  • jednostka posiada zgodę ŁPWIS na działalność medyczną związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego

 Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

  • dawkomierzy indywidualnych- w ciągu minionych 12 miesięcy (nie stwierdzono przekroczenia dawek
  • Jednostka dokonała pomiarów dozymetrycznych osłon stałych (nie stwierdzono przekroczenia dawek założonych w projektach osłon stałych)

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

- pracownicy: 20mSv/rok;

- ogół ludności: 1mSv/rok.

 

Uwaga:

  • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.